Asystent osoby niepełnosprawnej

Kandydat nie musi posiadać matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Nauka w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
 
 
Absolwent tego zawodu będzie przygotowany do:
 • towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w pełnieniu przez nią ról społecznych i zawodowych;
 • uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych oraz podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej;
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych;
 • udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego;
 • wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych.
 
Absolwent Szkoły Policealnej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiedni dyplom kwalifikacyjny.
 
Możliwości podjęcia pracy w:
 • domach pomocy społecznej,
 • dziennych domach wsparcia,
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • instytucjach działających na rzecz osób starszych w oddziałach szpitalnych (rehabilitacji leczniczej, geriatrycznych),
 • w hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • sanatoriach, klinikach i szpitalach,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach.
 
Priorytetem procesu kształcenia jest nauka języków obcych, które decydują o możliwości zatrudnienia na rynku europejskim oraz w innych części świata. Jednocześnie kładziemy nacisk na rozwój umiejętności praktycznych. Zapewniamy praktykę zawodową w renomowanych instytucjach i firmach.
 
Zapewniamy praktykę zawodową w renomowanych instytucjach i firmach.