Asystent rodziny

Asystent Rodziny - nowe miejsca pracy

Kim jest asystent rodziny?

Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców.

            Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty pełniących funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Szkolenie jest współorganizowane z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Szkolenie gwarantuje uczestnikom kompleksową wiedzę w zakresie asystentury w rodzinie przekazaną przez profesjonalnie dobraną kadrę wykładowców-praktyków. Program opracowany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (DzU nr 272, poz.1608).

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU nr 149, poz. 887).

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń
na asystenta rodziny (DzU nr 272, poz. 1608).

 

REJESTRACJA ON-LINE

http://sce.com.pl/formularz/kursy.html

 

Start:

31.03.2013

Forma:

Mieszana (zaoczno-wieczorowa), w zależności od preferencji słuchaczy

Miejsce:

Szczecin, ul Mieszka I 61C (budynek SSW Collegium Balticum)

Stargard Szczeciński, ul. Kazimierza Wielkiego 17 (budynek SSW Stargardinum)


Koszt:

1500zł


Wymagane dokumenty:

wypełniona karta zgłoszenia, 2 fotografie, kserokopie świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego bądź drugiego stopnia oraz kserokopie dowodu osobistego.


DO POBRANIA

Karta zgłoszeniowa

 

Cel:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne osób do wykonywania zadań asystenta rodziny
 na właściwym poziomie. Szkolenie zapewnia aktywny udział uczestników.


Program:

 1. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny w świetle obowiązujących przepisów
 2. Metodyka pracy asystenta rodziny
 3. Praktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jako instytucji prowadzącej pracę z rodziną
 4. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa: rodzinnego, KPA, karnego, cywilnego
 5. Psychologia rodziny
 6. Pedagogika rodziny
 7. Techniki pracy z rodziną
 8. Niepełnosprawność w rodzinie
 9. Interwencja kryzysowa w rodzinie
 10. Mediacje w rodzinie
 11. Edukacja zdrowotna
 12. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny