Informacje o projekcie


Paszport do społeczeństwa informacyjnego był projektem współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i realizowanym przez Szczecińskie Centrum Edukacyjne w partnerstwie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Projekt był realizowany w okresie od 1 października 2008 do 31 grudnia 2009, a kursy odbywały w od stycznia 2009 do listopada 2009
 
Celem Projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Miał on wypełnić lukę kompetencyjną pracowników z zakresu informatyki, oraz znajomości języka angielskiego. Dodatkowo przewidziane były zajęcia, przygotowujące uczestników kursu do radzenia sobie ze stresem w pracy oraz do efektywnego poszukiwania pracy w przypadku jej utraty. Projekt przyczynił się również do promocji idei kształcenia ustawicznego.
Projekt był skierowany do dorosłych osób pracujących, zameldowanych w województwie zachodniopomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności do osób o niskich lub dezaktualizowanych kwalifikacjach.
 
W ramach Projektu przeprowadzonych zostało 8 kursów, w których przewidziano udział 96 osób średnio w 12-osobowych grupach szkoleniowych. Kurs składał się z 175 godzin zajęć komputerowych (po 25 godzin na każdy moduł), 64 godzin języka angielskiego, 6 godzin warsztatów integracyjno-motywacyjnych, 6 godzin doradztwa grupowego i 2 godzin na osobę doradztwa indywidualnego.
Zajęcia były prowadzone w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Nowogardzie, Choszcznie i Świnoujściu.
Kurs komputerowy (ECDL) składał się z siedmiu modułów:
-           podstawy technik informatycznych
-           użytkowanie komputerów
-           przetwarzanie tekstów
-           arkusze kalkulacyjne
-           bazy danych
-           grafika menedżerska i prezentacyjna
-           usługi w sieciach informatycznych
Po zakończeniu każdego z modułów przeprowadzony został egzamin zewnętrzny ECDL. Uczestnicy, którzy zdali wszystkie 7 egzaminów, otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, tzw. „komputerowe prawo jazdy” – certyfikat uznawany w Europie i popierany przez Radę Europy.
 
Dodatkowo zapewnione zostało uczestnikom projektu doradztwo zawodowe, na które składało się doradztwo grupowe (były to zajęcia integracyjno-motywacyjne na początku kursu, doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, radzenia sobie ze stresem w pracy) oraz doradztwo indywidualne (doradztwo w zakresie wyboru indywidualnej ścieżki kariery zawodowej).
 
Projekt został zrealizowany z sukcesem, osiągnięto założone rezultaty. Pomimo zdarzeń losowych, które uniemożliwiły niektórym kursantom ukończenie udziału w projekcie, aż 93 osoby ukończyły projekt, a 88 osób otrzymało certyfikat ECDL. Zadowalający jest też wynik badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w celu oceny stopnia realizacji rezultatów miękkich oraz oceny jakości przeprowadzonych szkoleń. Uczestnicy projektu wyrazili w ankietach swoje zadowolenie z poziomu realizacji projektu – zdecydowana większość z nich twierdziła, że szkolenie w wysokim stopniu spełniło ich oczekiwania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Oficjalna strona Europejskiego Funduszu Społecznego - www.efs.gov.pl