Kierunek dofinansowany : TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Człowiek - najlepsza inwestycja


Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych. Sprawnie posługuje się komputerem. Wykonuje podstawowe czynności biurowe.
 
W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu: ustaw o rachunkowości i przepisów podatkowych, prowadzenia i organizacji pracy działów księgowych firm, nadzorowania spłat i ściągania należności.
 
Absolwent kierunku technik rachunkowości posiada pełne uprawnienia do podjęcia pracy w dziale rachunkowości: przedsiębiorstwa, jednostek i zakładów budżetowych, banków, instytucji ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych, urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Technik rachunkowości może zajmować stanowisko: głównego księgowego, specjalisty ds. finansów, specjalisty ds. kadr i płac. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oficjalna strona Europejskiego Funduszu Społecznego - www.efs.gov.pl