Prawo pracy


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników.

 

 Cel szkolenia:

Omówienie wybranych zagadnień z prawa pracy (m. in. nawiązywanie stosunku pracy, rozwiązywanie umów o pracę, odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników,

czas pracy, urlopy pracownicze, dochodzenie roszczeń a także wykroczenia przeciwko prawom pracownika)

 

Ramowy program:

1)      Źródła prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zakładowy układ zbiorowy pracy, regulamin funduszu świadczeń socjalnych, inne porozumienia oraz pakty socjalne).

2)      Nawiązywanie stosunku pracy (zawieranie umów o pracę, umowy cywilno-prawne ) umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski oraz inne umowy nienazwane), treść i forma umowy o pracę, powoływanie, wybór, mianowanie a umowa o pracę).

3)      Rozwiązywanie umów o pracę (forma oraz tryb składania oświadczeń woli skutkujących ustaniem stosunku pracy, porozumienie stron, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (art.52, art. 53, art. 55 kodeksu pracy), wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy ( sporządzanie świadectwa oraz tryb prostowania jego treści).

4)      Odpowiedzialność porządkowa pracowników ( kara upomnienia, kara nagany, kara pieniężna, tryb nakładania kary, tryb odwoływania się od nałożonej kary, dopuszczone prawem działania pracodawcy mające na celu motywowanie pracowników).

5)      Odpowiedzialność materialna:

  •  Odpowiedzialność materialna za szkody w imieniu pracodawcy ( tryb nakładania, nakładanie, treść umowy o odpowiedzialności materialnej, procedura egzekwowania)
  •  Odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym ( tryb nakładania, nakładanie, treść umowy o odpowiedzialności materialnej, procedura egzekwowania)

6)      Zakaz konkurencji ( umowa o zakazie – treść, forma; odpowiedzialność odszkodowawcza)

7)      Podnoszenie kwalifikacji ( dokształcanie pracowników, umowy na kształcenie – treść i forma; urlopy wypoczynkowe

8)      Czas pracy (pojęcia i definicje, systemy i rozkłady , godziny nadliczbowe, pora nocna, ograniczenia w czasie pracy, rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, przeciętna tygodniowa norma czasu pracy.

9)      Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne; wynagrodzenie zasadnicze – szczególna ochrona, dodatki do wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania, ekwiwalenty    (obliczanie i ustalanie wysokości)

10) Urlopy pracownicze:

§ Urlop wypoczynkowy: prawo do urlopu (obliczanie i ustalanie ilości dni urlopu), wymiar urlopu, udzielanie urlopu,

§ Urlop bezpłatny: udzielanie, wpływ na uprawnienia pracownicze

11) Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy: dochodzenie roszczeń przed sądem pracy (procedura, treść pozwu), zawieszenie biegu przedawnienia

12) Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

 

Liczba godzin: 14

Cena: 300 złREJESTRACJA ONLINE!
Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html