Rekrutacja


Człowiek - najlepsza inwestycja
 
 
Proces rekrutacji do projektu będzie przebiegał według następującego planu:
I.etap: przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie
Kandydaci powinni wypełnić zamieszczone na stronie internetowej projektu formularze rekrutacyjne i wraz z kompletem wymaganych dokumentów dostarczyć do Biura Projektu lub sekretariatu szkoły.

Dokumenty wymagane do przystąpienia do udziału w projekcie:
-    Deklaracja udziału w projekcie
-    Regulamin udziału w projekcie
-    Kwestionariusz osobowy
-    Ankieta
-    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Dokumenty niezbędne do zapisania się do szkoły policealnej:
-    podanie o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania ze strony lub w sekretariacie szkoły)
-    świadectwo ukończenia szkoły
-    trzy aktualne zdjęcia (podpisane na odwrocie)
-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 
II.etap: weryfikacja pod względem formalnym nadesłanych formularzy
Pracownik Biura Projektu sprawdzi kompletność złożonych dokumentów. Osoby, które nie spełnią kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę na dalszym etapie rekrutacji.
III.etap: rozmowy kwalifikacyjne
W przypadku gdy liczba kandydatów do projektu będzie większa niż liczba wolnych miejsc, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Prowadzone będą przy trzyosobowej komisji w składzie: przewodniczący komisji, psycholog lub doradca psychospołeczny oraz jeden z nauczycieli.
IV.etap: ogłoszenie wyników procesu rekrutacyjnego
Zostanie utworzona lista rankingowa kandydatów do szkoły. Pierwszych 25 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie, pozostałe osoby znajdą się na liście rezerwowej. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną oraz listowną.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oficjalna strona Europejskiego Funduszu Społecznego - www.efs.gov.pl