Technik administracji

Kandydat nie musi posiadać matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Nauka w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
 

Kompetencje i umiejętności absolwenta :
 • stosuje obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
 • prowadzi korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,
 • udziela informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,
 • przygotowuje narady, zebrania, konferencje i sesje,
 • gromadzi informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,
 • posługuje się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
 • posługuje się dokumentacją księgową,
 • prowadzi ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,
 • użytkuje urządzenia i sprzęt biurowy,
 • przechowuje akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • stosuje przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
 • przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
 

Pod koniec edukacji możliwa jest specjalizacja w zakresie:
 • spraw lokalowych i ewidencji ludności,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • spraw obywatelskich,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • przygotowania projektów działań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Absolwent tego zawodu będzie przygotowany, do:
 • prowadzenia spraw administracyjnych w instytucjach państwowych i samorządowych oraz u podmiotów gospodarczych;
 • gromadzenia i wykorzystywania dokumentacji oraz informacji ekonomicznych i statystycznych;
 • przygotowywania aktów normatywnych i rozstrzygnięć;
 • organizowania konferencji i spotkań służbowych;
 • obsługiwania interesantów, załatwiania skarg i wniosków kierowanych do instytucji państwowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych.
 
 
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:
technik administracji, pracownik administracyjny, sekretarz asystent,  sekretarz, sekretarka, operator wprowadzania danych, asystent ds. statystycznych, pracownik biurowy, pracownik kancelaryjny.
 
Priorytetem procesu kształcenia jest nauka języków obcych, które decydują o możliwości zatrudnienia na rynku europejskim oraz w innych części świata. Jednocześnie kładziemy nacisk na rozwój umiejętności praktycznych. Zapewniamy praktykę zawodową w renomowanych instytucjach i firmach.