Zamówienia publiczne dla wykonawców oraz beneficjentów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników.

 

Cel szkolenia:

Poznanie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych dla wykonawców z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych dotyczących zmian prawa zamówień publicznych

(nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 5 listopada 2009r. oraz z dnia 2 grudnia 2009 r.)

 

Ramowy program:

 1. zamówienia publiczne – pojęcia, definicje legalne, nowa definicja usług priorytetowych i nie priorytetowych, nowa definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. zakres podmiotowy oraz przedmiotowy ustawy z uwzględnieniem obowiązków stosowania zasad ustawowych przez beneficjentów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 3. wyłączenia ustawowe,
 4. zasady udzielania zamówień ,
 5. wartości progowe, od których uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy według procedur unijnych,
 6. zasady sporządzania opisu warunków udziału w postępowaniu ( nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu)
 7. podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 8. Wykonawcy i ich uprawnienia,
 9. Oferty wspólne, podwykonawcy, możliwość korzystania z zasobów podmiotów trzecich nie uczestniczących w postępowaniu,
 10. Zasady pozyskiwania informacji o zamówieniu,
 11. Zasady sporządzania oferty – uzupełnianie dokumentów ,poprawianie omyłek, oferta z rażąco niska ceną,
 12. Wadium - zasady i okoliczności zatrzymania przez zamawiającego,
 13. Wykluczenie z postępowania, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania,
 14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego : tryb zawarcia umowy, dopuszczalność zmiany umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, unieważnienie umowy,
 15. Środki ochrony prawnej : nowe zasady wnoszenia odwołań , postępowanie przed KIO, skarga , koszty związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej.

 

Liczba godzin: 21

Cena : 420 zł


REJESTRACJA ONLINE!
Zadbaj o swoją przyszłość już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy:
http://sce.com.pl/formularz/kursy.html